Všeobecné obchodní podmínky

Účel aplikace

Aplikace na webových stránkách Najdiucitele.cz slouží k prezentaci a vyhledávání nabídek služeb soukromých učitelů a poptávek žáků a ke zprostředkování kontaktu mezi nimi.

Provozovatel

EASY ENGLISH Education v.o.s.
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO: 08514208, DIČ: CZ08514208
Firma není plátcem DPH a je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka A 79274.
EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s.
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ 24835480, DIČ: CZ24835480
Firma není plátcem DPH a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74615.

Záruka a zodpovědnost

Provozovatel stránek neručí za pravdivost informací, které o sobě učitel nebo žák uvedou, ani za kvalitu uskutečněné výuky, i když je ve vlastním zájmu provozovatele, aby webová aplikace obsahovala výhradně pravdivé informace a nabízená výuka měla maximální možnou kvalitu, o což provozovatel svou činností maximálně usiluje. Smluvní vztah včetně cenových podmínek, místa, času, stylu a způsobu výuky vzniká výhradně mezi učitelem a žákem. Provozovatel nenese žádnou právní zodpovědnost za případnou škodu nebo újmu, která v důsledku prezentace nabídky či poptávky, zprostředkování kontaktu nebo uskutečněné výuky vznikne učiteli, žákovi nebo třetí osobě. Učitel sám a plně zodpovídá za plnění zákonných požadavků na soukromé podnikání. Provozovatel nemůže zaručit dohodu o uskutečnění výuky mezi učitelem a žákem ani po předání kontaktních údajů žáka učiteli. Provozovatel nemůže zaručit doručení automaticky zasílaných ani jiných e-mailových zpráv – v případě pochybností je doporučeno zkontrolovat v poštovní aplikaci uživatele složku nevyžádaných zpráv, případně kontaktovat druhou stranu telefonicky. Provozovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti a bezchybné činnosti webové aplikace.

Komunikace

Veškeré dotazy, reklamace a připomínky je třeba zasílat výhradně elektronickou poštou pomocí kontaktního formuláře v aplikaci nebo běžným e-mailem na adresu: info@najdiucitele.cz. Na dotaz, reklamaci, připomínku provozovatel odpoví v nejbližším možném termínu.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního, poptávkového nebo kontaktního formuláře uživatel (tj. učitel nebo žák) uděluje souhlas ke zpracování osobních a kontaktních údajů na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel se zavazuje, že bude veškeré údaje získané od uživatelů využívat výhradně pro vnitřní potřebu za účelem funkčnosti aplikace a neposkytne je třetím osobám. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele elektronickou cestou na adresu uvedenou v registračním nebo kontaktním formuláři. Zákazník může svůj souhlas písemně či elektronicky kdykoliv odvolat.

Povinnosti a další podmínky pro učitele

Registrace, vytvoření účtu a profilu

Po své registraci učitel obdrží potvrzovací odkaz na zadanou e-mailovou adresu. Následně (po kliknutí na potvrzovací odkaz) již má učitel přístup do rozhraní pro administraci svého účtu. Učitel si ve webové aplikaci může vytvořit pouze jeden účet (identitu) – nesmí vytvářet více svých účtů (falešné identity). Jeden účet postačuje i v případě, že učitel vyučuje různé obory/předměty. Učitel je povinen ve svém účtu uvádět výhradně pravdivé informace (zejména o své odborné kvalifikaci, praxi apod.) a nesmí uvádět žádné informace, skutečnosti, názory apod., které nemají vztah k účelu webové aplikace, případně jsou v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy. Vizitka učitele (základní informace o učiteli, která je součástí profilu) ani popisy vyučovaných oborů nesmí obsahovat kontaktní údaje učitele (telefonní číslo, poštovní nebo e-mailovou adresu, odkaz na webovou stránku) ani jiné kontaktní informace či odkazy, loga, reklamu apod. Učitel může do svého profilu přidat jednu svou fotografii; tato fotografie nesmí obsahovat kontaktní údaje učitele ani jiné kontaktní informace či odkazy, loga, reklamu apod. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit účet učitele, pokud porušuje výše uvedená pravidla, nebo má nefunkční emailovou adresu, nebo pokud se ke svému účtu nepřihlásil po dobu jednoho roku.

Podmínky pro využívání bezplatných služeb

Splňuje-li profil učitele podmínky stanovené v předchozím odstavci, je na webové stránce NajdiUcitele.cz zveřejněn zdarma bez časového omezení. Součástí bezplatné služby jsou automatická e-mailová upozornění učitele na nové poptávky žáků, shoduje-li se obor/předmět a region výuky (v případě online výuky region nehraje roli), a také možnost přímé poptávky žáka adresované konkrétnímu učiteli.

Kredit a jeho platnost

Aplikace učitele automaticky upozorní e-mailem, pokud vznikne poptávka žáka v oboru/předmětu výuky učitele v jeho regionu. Případně může žák oslovit s poptávkou po výuce cíleně konkrétního učitele na základě jeho profilu. Přeje-li si učitel získat kontakt na daného poptávajícího žáka, klikne v administračním rozhraní na tlačítko ZÍSKAT KONTAKT. Podmínkou pro získání tohoto kontaktu na žáka je dostatečný počet kreditů na účtu učitele. Na získání jednoho kontaktu je potřeba 1 kredit. Cena kreditu je uvedena v Ceníku. Učiteli za žádných okolností nevzniká nárok na vrácení ceny zakoupených kreditů, tzn. ani v případě, že není osloven žádným žákem, ani v případě, že učitel sice získá kontakt na žáka, ale nedojde k dohodě o uskutečnění výuky, nebo se dohodnutá výuka z jakéhokoli důvodu neuskuteční. Provozovatel zaručuje minimální platnost zakoupených kreditů, tj. možnost uplatnit kredity formou získání kontaktu na žáky, po dobu 1 roku od data úhrady kreditu.

Podmínky pro získání kreditů zdarma

Každý nově registrovaný učitel získává zdarma 5 kreditů s platností 6 měsíců při splnění následujících podmínek: účet s potvrzenou e-mailovou adresou, vyplněný a zveřejněný profil učitele s fotografií obličeje, vyplněný alespoň jeden obor výuky. Kredity budou připsány po kontrole účtu do 4 hodin od splnění podmínek. Kontrola účtu probíhá několikrát denně. Uvedené podmínky musí být splněny do 30 dnů od registrace.

Povinnosti a další podmínky pro žáky

Žák je povinen při zadání své poptávky uvádět jen pravdivé informace a skutečné kontaktní údaje. Kontaktní údaje však nesmí být obsaženy v samotném popisu poptávky. Je žádoucí, aby text poptávky byl napsán správnou a spisovnou češtinou. Popis poptávky nesmí obsahovat urážlivé výrazy, informace a názory, které nesouvisejí s poptávanou výukou, případně jsou v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit takovou poptávku, která porušuje výše uvedená pravidla.

Pokud žáka kontaktuje oslovený učitel a domluví se společně na výuce, tzn. zadaná poptávka se z tohoto (nebo z jiného) důvodu stane neaktuální, může žák svou poptávku odstranit kliknutím na odkaz „Upravit/Zrušit poptávku“. Každá „Veřejná poptávka“ je automaticky skryta po uplynutí 90 dní.


Ochrana osobních údajů (GDPR)

Stručně:

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou:

Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Podrobně:

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je provozovatel webových stránek – společnost EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s., IČ 24835480, se sídlem Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74615.

Doba zpracování

Vyplněním registračního, poptávkového nebo kontaktního formuláře uživatel webové aplikace (tj. učitel nebo žák) uděluje provozovateli souhlas ke zpracování osobních a kontaktních údajů po dobu funkčnosti aplikace (služby) a na dobu 2 let od ukončení funkčnosti aplikace (služby).

Účel a rozsah zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, titul (nepovinné), kontaktní e-mailová adresa, kontaktní telefon, vyučované obory, místo (město) výuky, profilová fotografie (nepovinné), kvalifikace a praxe (nepovinné). Provozovatel se zavazuje, že bude veškeré údaje získané od uživatelů využívat výhradně pro vnitřní potřebu za účelem funkčnosti aplikace a neposkytne je třetím osobám. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele elektronickou cestou na adresu uvedenou v registračním nebo kontaktním formuláři. Uživatel může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovatele kdykoliv odvolat.

Způsob zpracování a zabezpečení ochrany dat

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze v elektronické formě (datové soubory) na serverech poskytovatele webhostingových služeb (Webglobe, s.r.o., IČ: 26159708, DIČ: CZ26159708, se sídlem Vinohradská 190/2405, 130 61, Praha 3). Poskytovatel disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Právo na přístup

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost dat

Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

Právo na opravu

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat správce údajů o nápravu.

Právo na výmaz

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu společnosti: jazykova.skola@easyenglish.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla společnosti.

Právo být zapomenut

Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace

Cookies:

Na základě nařízení EU a implementace v zákonech ČR vás informujeme o používání cookies.
Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikosti pouhých několika kB), který navštívená webová stránka odešle do Vašeho internetového prohlížeče v počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení. Cookie umožňuje webové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další Vaše individuální nastavení.

Služba najdiucitele.cz využívá pouze nezbytně nutné tzv. technické soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek.

Cookies používáme pro tuto nebo obdobnou funkčnost webu:


S čím dáváte používáním webu souhlas
V souladu s nařízením EU Vás musíme požádat o souhlas, že web může cookies používat.
Používáním webu souhlasíte s využitím technologie cookies.

Protože technické soubory cookies jsou nezbytné pro provoz služby, případný nesouhlas můžete teď i kdykoliv v budoucnu vyjádřit dalším nepoužíváním najdiucitele.cz.