Všeobecné obchodní podmínky

Účel aplikace

Aplikace na webových stránkách Najdiucitele.cz slouží k prezentaci a vyhledávání nabídek služeb soukromých učitelů a poptávek žáků a ke zprostředkování kontaktu mezi nimi.

Provozovatel

EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s.
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO: 24835480, DIČ: CZ24835480
Firma není plátcem DPH a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74615

Záruka a zodpovědnost

Provozovatel stránek neručí za pravdivost informací, které o sobě učitel nebo žák uvedou, ani za kvalitu uskutečněné výuky, i když je ve vlastním zájmu provozovatele, aby webová aplikace obsahovala výhradně pravdivé informace a nabízená výuka měla maximální možnou kvalitu, o což provozovatel svou činností maximálně usiluje. Smluvní vztah včetně cenových podmínek, místa, času, stylu a způsobu výuky vzniká výhradně mezi učitelem a žákem. Provozovatel nenese žádnou právní zodpovědnost za případnou škodu nebo újmu, která v důsledku prezentace nabídky či poptávky, zprostředkování kontaktu nebo uskutečněné výuky vznikne učiteli, žákovi nebo třetí osobě. Učitel sám a plně zodpovídá za plnění zákonných požadavků na soukromé podnikání. Provozovatel nemůže zaručit dohodu o uskutečnění výuky mezi učitelem a žákem ani po předání kontaktních údajů žáka učiteli. Provozovatel nemůže zaručit doručení automaticky zasílaných ani jiných emailových zpráv – v případě pochybností je doporučeno zkontrolovat v poštovní aplikaci uživatele složku nevyžádaných zpráv, případně kontaktovat druhou stranu telefonicky. Provozovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti a bezchybné činnosti webové aplikace.

Komunikace

Veškeré dotazy, reklamace a připomínky je třeba zasílat výhradně elektronickou poštou pomocí kontaktního formuláře v aplikaci nebo běžným e-mailem na adresu: jazykova.skola@easyenglish.cz Na dotaz, reklamaci, připomínku provozovatel odpoví v nejbližším možném termínu. Pouze v případě pochybností o doručení e-mailové zprávy uživatele provozovateli nebo provozovatele uživateli je možno, aby uživatel provozovatele kontaktoval telefonicky nebo formou SMS na tel. čísle +420 606 839 398.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního, poptávkového nebo kontaktního formuláře uživatel (tj. učitel nebo žák) uděluje souhlas ke zpracování osobních a kontaktních údajů na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel se zavazuje, že bude veškeré údaje získané od uživatelů využívat výhradně pro vnitřní potřebu za účelem funkčnosti aplikace a neposkytne je třetím osobám. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele elektronickou cestou na adresu uvedenou v registračním nebo kontaktním formuláři. Zákazník může svůj souhlas písemně či elektronicky kdykoliv odvolat.

Povinnosti a další podmínky pro učitele

Registrace, vytvoření účtu a profilu

Po své registraci učitel obdrží potvrzovací odkaz na zadanou e-mailovou adresu. Následně (po kliknutí na potvrzovací odkaz) již má učitel přístup do rozhraní pro administraci svého účtu. Učitel si ve webové aplikaci může vytvořit pouze jeden účet (identitu) – nesmí vytvářet více svých účtů (falešné identity). Jeden účet postačuje i v případě, že učitel vyučuje různé obory/předměty. Učitel je povinen ve svém účtu uvádět výhradně pravdivé informace (zejména o své odborné kvalifikaci, praxi apod.) a není oprávněn uvádět jakékoli informace, skutečnosti, názory apod., které nemají vztah k účelu webové aplikace, případně jsou v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy. Učitel může do svého profilu přidat jednu svou fotografii; tato fotografie nesmí obsahovat kontaktní údaje učitele ani jiné kontaktní informace či odkazy, loga, reklamu apod. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit účet učitele, pokud porušuje výše uvedená pravidla.

Kredit a jeho platnost

Aplikace učitele automaticky upozorní e-mailem, pokud vznikne poptávka žáka v oboru/předmětu výuky učitele v jeho regionu. Případně může žák oslovit s poptávkou po výuce cíleně konkrétního učitele na základě jeho profilu. Přeje-li si učitel získat kontakt na daného poptávajícího žáka, klikne v administračním rozhraní na tlačítko ZÍSKAT KONTAKT. Podmínkou pro získání tohoto kontaktu na žáka je dostatečný počet předplacených kreditů na účtu učitele. Na získání jednoho kontaktu je potřeba 1 kredit. Cena kreditu je uvedena v Ceníku (hyperlink). Učiteli za žádných okolností nevzniká nárok na vrácení ceny zakoupených kreditů, tzn. ani v případě, že není osloven žádným žákem, ani v případě, že učitel sice získá kontakt na žáka, ale nedojde k dohodě o uskutečnění výuky, nebo se dohodnutá výuka z jakéhokoli důvodu neuskuteční. Provozovatel zaručuje minimální platnost zakoupených kreditů, tj. možnost čerpat kredity formou získání kontaktu na žáky, po dobu 1 roku od data úhrady kreditu.

Povinnosti a další podmínky pro žáky

Žák je povinen při zadání své poptávky uvádět jen pravdivé informace a skutečné kontaktní údaje. Pokud žáka kontaktuje oslovený učitel a domluví se společně na výuce, tzn. zadaná poptávka se stane neaktuální, může žák svou poptávku odstranit kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu, který žák obdrží bezprostředně po zadání poptávky. Jinak bude poptávka ze systému automaticky odstraněna po uplynutí 200 dní.